Publication •  25.02.2023

Кукурудза Pioneer®: новинки портфеля 2023 року

Something went wrong. Please try again later...
CORTEVA_corn_Pioneer®_Аgronom_article_23

Стаття журналу «Агроном», №1, лютий 2023 р.

Кукурудза історично є однією з основних сільськогосподарських культур України. Утім, повномасш­табне російське воєнне вторгнення в Україну внесло свої корективи: у сезоні 2022 року площі під цією культурою зменшилися на 30% – до приблизно 4,3 млн га. Висока вар­тість просушування, 5-разове здо­рожчання логістики, блокування морських портів, низька внутріш­ня ціна на зерно, а також дощова осінь (через це близько 10% куку­рудзи залишається в полях у січ­ні 2023 р.) сформували тенденцію до подальшого скорочення площ під кукурудзою. Так, за прогноза­ми, у 2023 році ці площі можуть зменшитися на 25–30% і станови­тимуть 3–3,5 млн га. Однак навіть за такої ситуації Україна зберігає за собою місце лідера у виробництві кукурудзи в Європі.

Розуміючи виклики, що стоять перед аграріями у поточному се­зоні, Corteva Agriscience спрощує свій портфель кукурудзи на 2023 рік і водночасно модернізує його, додаючи продукти, що допоможуть нашим партнерам вести ефектив­не прибуткове господарювання. Зокрема, портфель кукурудзи Pioneer® в Україні поповнили такі нові гібриди: Р8754 (ФАО 240), Р8556 (ФАО 250), Р8904 (ФАО 280), Р9042 (ФАО 310), Р9590 (ФАО 340), Р9985 (ФАО 370), Р0710 (ФАО 530). Формуючи оновлене портфоліо ку­курудзи, ми зважали на виклики, що стоять перед аграріями, тому переважна більшість гібридів – із ранньої, середньоранньої та се­редньостиглої груп. За типових погодних умов ці гібриди умож­ливлюють збирання зерна з воло­гістю, максимально наближеною до залікової (14%), і мінімізують витрати на висушування. Не роз­чаруються й ті, хто має змогу ви­рощувати пізні гібриди кукурудзи, особливо за наявності зрошення, адже Р9985 та Р0710 здатні задо­вольнити навіть найвибагливіших виробників. Розгляньмо детальні­ше кожен новий гібрид та їхні клю­чові характеристики.

ГІБРИД, ОРІЄНТОВАНИЙ НА ВРОЖАЙ

 

Р8754 (ФАО 240) – гібрид лінійки Optimum® AQUAmax®. З огляду на зубо­вий тип зерна та приналежність до лінійки Optimum® AQUAmax® рекомендуємо сіяти цей гібрид за 10°C на глибині посіву і позитивного прогнозу щодо температур на найближчих 5–7 днів. Свій потенціал найкраще розкриє за традиційного обробітку ґрунту – оранки. Варто уникати посівів у монокуль­турі і дотримуватися сівозміни. Р8754 має міцні рослини і добре розвинену кореневу систему, що убезпечує від стеблового та кореневого вилягання. Рос­лини здебільшого мають 18 листків, а основний качан кріпиться на 13 вузлі. До цвітіння має накопичитися приблизно 700°C суми ефективних темпера­тур, а до фізіологічної стиглості – близько 1200°C. Гібрид вирізняється ремонтантністю (стей-грін) та гарною вологовіддачею, що сприяє високим уро­жаям з низькою вологістю зерна. Особливості лінійки Optimum® AQUAmax® (розгалужена коренева система, синхронне викидання волоті та рилець, поліпшене регулювання продихів тощо) забезпечують максимально ефек­тивне використання вологи і високу толерантність до періодів з обмеженою її кількістю. Для кращого результату рекомендуємо застосовувати засоби за­хисту рослин у регламентовані терміни та збирати гібрид своєчасно.

ГНУЧКИЙ, ІНТЕНСИВНИЙ, УРОЖАЙНИЙ

Р8556 (ФАО 250) – ранньостиглий гібрид із зубовим типом зерна. Сіяти рекомендуємо в оптимальні терміни, якщо ж посівна затримала­ся, можна закінчити її новинкою Pioneer® – суми ефективних температур цьому гібриду точно вистачить. Р8556 має високу генетичну толерант­ність до сажкових хвороб, тому монокультура не є обмеженням. Найкра­ще показує себе за традиційного обробітку ґрунту. Кількість листків може досягати 19, а для фізіологічної стиглості необхідно приблизно 1250°C суми ефективних температур. Р8556 – пластичний гібрид, який можна висівати з різною густотою, проявляє стей-грін-ефект. Вирізняється ви­сокою вологовіддачею та посухостійкістю. При зрідженні утворює значно менше пасинків, ніж інші гібриди.

НЕЗЛАМНИЙ ЗА БУДЬ-ЯКИХ СТРЕСІВ

Р8904 (ФАО 280) належить до лінійки Optimum® AQUAmax®. Гібрид ви­різняється високою стресостійкістю на ранніх етапах розвитку, тому висі­вати його можна раніше за оптимальні терміни (8–9°C на глибині посіву з позитивним прогнозом), використовуючи різні технології обробітку ґрунту. Гібрид має гарні стартовий розвиток і толерантність до хвороб монокуль­тури. Рослина дещо зависока (має 19 вузлів), але стебло міцне. Кріплення качана оптимальне (12-й вузол), тому ризики кореневого та стеблового по­лягання практично відсутні. Посухостійкість і вологовіддача Р8904, як і у всіх гібридів лінійки Optumum® AQUAmax®, – на високому рівні. На час зби­рання достатньо мати 65–70 тис./га, загущувати гібрид немає сенсу.

ПОТУЖНІСТЬ, ПЛАСТИЧНІСТЬ, СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ 

Р9042 (ФАО 310) – середньостиглий гібрид із зубовим типом зерна. По­кликаний замінити Р9127, PR38N86 та підтримати Р9074. Р9042 перевершує своїх попередників за всіма параметрами. Демонструє добру стресостійкість і швидкий стартовий розвиток, тому годиться для посіву в ранні терміни та для різних технологій обробітку ґрунту. Компактна рослина (18 листків) та оптимальне кріплення качана (12-й вузол) захищають від кореневого та сте­блового вилягання. Гарна генетична толерантність до гнилей качана та саж­кових хвороб, зокрема летючої сажки, дає можливість вирощувати Р9042 в монокультурі. Гібрид характеризується раннім цвітінням та швидкою вологовіддачею. Може використовуватися як на зерно, так і на силос.

ІНТЕНСИВНИЙ СЕРЕДНЬОПІЗНІЙ ГІБРИД

Р9985 (ФАО 370) – середньопізній гібрид, покликаний посилити відо­мий Р9241. Оскільки Р9985 належить до лінійки Optumum® AQUAmax®, радимо сіяти його в оптимальні терміни. Гібрид має високі рослини (19 листків) й оптимальне кріплення качана, а добре розвинена коренева сис­тема та міцне стебло убезпечують від вилягання. Р9985 – лідер у своїй групі стиглості за врожайністю відповідно до внутрішніх випробувань Corteva. Пізнє ФАО – 370 – компенсується інтенсивною вологовіддачею. Р9985 – правильний вибір аграріїв у Лісостепу, Степу України та на зрошенні.

ЧЕМПІОН НА ЗРОШЕННІ

Р0710 (ФАО 530) призначений для вирощування на зрошенні. Ви­соке ФАО не становить проблеми, адже характеристики гібрида дають змогу збирати його вчасно з конкурентною вологістю. Р0710 має гар­ні стресостійкість та стартовий розвиток, тож придатний для ранньо­го посіву. Через короткі міжвузля має невисокі рослини (19 листків) та низьке кріплення качана (12-й вузол). Р0710 – беззаперечний лідер за врожайністю та вологовіддачею на зрошенні у Лісостепу та Північному Степу.

МАКСИМАЛЬНИЙ ВИХІД КРУПИ

Якщо ви вирощуєте кукурудзу для виробництва крупи, то гібрид Р9590 (ФАО 340) саме для вас! Він не має обмежень щодо вирощування: придатний для раннього висіву, додатково оброблений від хвороб монокуль­тури, годиться для різних технологій обробітку ґрунту. Має невисокі рослини (17 листків) та низьке кріплення качана (на 12-му вузлі). Придатний до ви­рощування на зрошенні. Вихід крупи сягає 75%! Обираючи Р9590, ви долу­чаєтеся до європейських фермерів, які віддають йому беззаперечну перевагу!

 

Як обрати правильний гібрид для вашого поля?

Тепер спинімося на певних осо­бливостях, які стануть у приго­ді при виборі гібридів кукурудзи Pioneer®.

УРОЖАЙНІСТЬ

Безперечно, висока врожайність є важливим чинником вирощуван­ня тих чи інших гібридів.

На графіку 1 видно, що більшість новинок портфеля мають потенціал урожайності вищий за 12 т/га (в пе­рерахунку на стандартну вологість 14%). Для підбору правильно­го гібрида варто орієнтуватися на ґрунтово-кліматичні умови та технологію господарюван­ня. Якщо господарство працює за інтенсивною технологією, радимо звернути увагу на Р8754, Р8904, Р9985, Р0710. Для помірного гос­подарювання слід обирати Р8556, Р8904, Р9042, Р9590. В умовах, гірших за середньостатистичні (орієнтовний рівень урожайності кукурудзи близько 5 т/га), найкра­щим варіантом будуть адаптивні Р8556, Р9042.

СТРОКИ ПОСІВУ

Сьогодні аграрії доволі часто вдаються до раннього посіву, праг­нучи оптимально використати вологу, що накопичилася за зиму і завжди обмежена, а також вчас­но закінчити посівну кампанію, що зумовлено великими площа­ми сільськогосподарських угідь. У зв’язку із цим виникає необхідність у посівному конвеєрі: починати з гі­бридів, найбільш пристосованих до несприятливих погодних умов на початку вегетації, найпродуктивні­ші гібриди сіяти в оптимальні тер­міни, а в разі розтягування посівної закінчувати гібридами, яким точно вистачить суми ефективних темпе­ратур для настання фізіологічної стиглості до перших термінальних морозів. Загалом, обираючи час посіву для гібридів кукурудзи, можна керуватися наведеними нижче порадами.

• Мати в асортименті кілька гі­бридів, різних за групою стиглості та інтенсивністю.

• Якщо весна видалася рання і прогноз сприятливий, починати слід із ранніх гібридів, щоб посів більш пізніх гібридів припав на оптимальні терміни.

• За пізнього посіву втрати вро­жаю більш пізніх гібридів суттє­віші, тому ці гібриди треба сіяти в ранні й оптимальні терміни. Якщо посів затримується або прогноз по­годи несприятливий, варто почи­нати з більш пізніх гібридів.

• Рослини кукурудзи розвива­ються краще і мають більш висо­кий потенціал урожайності, якщо вегетативний період розвитку припадає на прохолодні та вологі місяці – травень і червень.

• Ранній висів забезпечує швид­ше цвітіння і запилення, що зни­жує ризик припадання цієї фази на період посухи.

• Що раніше відбувається запи­лення, то більше сонячної енергії отримують зерна у процесі свого розвитку.

Придатність нових гібридів Pioneer® до строків сівби показа­но на графіку 2. Графік показує, що адаптивні гібриди та гібриди із кременис­тим типом зерна (Р9042, Р9590, Р8556) годяться для раннього по­сіву, в той час як інтенсивні гібри­ди лінійки Optimum® AQUAmax® (Р0710, Р8754, Р9985) рекомендо­вані для посіву в оптимальні тер­міни. Винятком є Р8904, який теж належить до лінійки Optimum® AQUAmax®, але має добру стре­состійкість і потужний стартовий розвиток, що дає змогу виходити з ним в поле ще до оптимальних тер­мінів, коли температура на глибині посіву менша за 10°C.

ЯКІСНІ ПАРАМЕТРИ

Залежно від мети використання насіння кукурудзи товаровиробни­ки можуть зважати на якісні пара­метри зерна, зокрема, вміст білка, крохмалю тощо. На графіку 3 видно, що гібриди з вищим вмістом білка мають мен­ше крохмалю і навпаки. Найвищий вміст білка зафіксований у Р9590, Р0710, Р9985, у той час як лідера­ми за вмістом крохмалю є Р9042, Р8754, Р8556. Оптимальний ба­ланс притаманний Р8904.

НАТУРА ЗЕРНА

Кожен аграрій волів би мати гі­бриди з високою натурою зерна та доброю масою 1000 зерен. При сівбі стабільна маса 1000 зерен і добре відкаліброване насіння зна­чно полегшують налаштування сівалки, сприяють оптимальному висіву та отриманню дружних схо­дів. При збиранні маса 1000 зерен є одним із ключових чинників гар­ного врожаю, а добра натура зерна зменшує втрати при транспорту­ванні, зберіганні, доробці. Графік 4 дає уявлення про показники на­тури та маси 1000 зерен нових гі­бридів Pioneer®. У всіх гібридів середні показники маси 1000 зерен перевищують 310 грамів (є партії з вищими показниками, що дає змогу обрати потрібні ха­рактеристики), а середня натура нових гібридів – 640 г/літр. Най­вищу натуру має Р9590 з огляду на кременистий тип зерна та розмір і форму насінини. Оптимальний баланс притаманний Р8556, Р8754, Р8904, Р9042.

Насамкінець хотілося б наго­лосити, що насіннєвий бренд Pioneer® компанії Corteva Agriscience – перевірений часом бренд із потужною історією. З огляду на високу вартість просу­шування, дорогу логістику, зміну клімату та інші виклики, які ста­вить перед аграріями сьогодення, ми оновили портфель кукурудзи 2023 року, збагативши його ран­ньостиглими Р8754 (ФАО 240) та Р8556 (ФАО 250), середньоран­нім Р8904 (ФАО 280), середньо­стиглими Р9042 (ФАО 310) та Р9590 (ФАО 340), середньопізнім Р9985 (ФАО 370) та пізньости­глим Р0710 (ФАО 530). Майже всі гібриди можна вирощувати без об­межень: у зонах Полісся, Лісостепу та Степу. Також серед новинок є інтенсивні гібриди лінійки Optimum® AQUAmax® (Р8754, Р9958, Р0710), гнучкий інтенсивний гібрид цієї ж лінійки Р8904, адаптивні Р8556 та Р9042 і гібрид для виробництва крупи Р9590. Різні групи стиглос­ті та інтенсивність гібридів дають аграріям змогу обрати насіння для конкретних умов господарювання. Компанія Corteva Agriscience, кро­куючи в ногу із часом, і надалі задо­вольнятиме потреби тих, хто виро­бляє сільськогосподарську продук­цію, та тих, хто її споживає, праг­нучи при цьому безпеки наступних поколінь.

Завантажити PDF-версію статті >>

Перейти до портфоліо гібридів кукурудзи>>

 

Щоб отримати більше інформації щодо гібридів,

Pioneer

зверніться до Торгового агента з продажу насіння