Publication •  12.12.2022

Кукурудза Піонер® для тих, хто обрав Україну

Something went wrong. Please try again later...

Стаття журналу "ЗЕРНО", жовтень, №9-10, 2022

Pioneer® – потужний насін­нєвий бренд науково-­дослідницької компанії Corteva Agriscience, яка спе­ціалізується на інноваціях в аграрній галузі. Pioneer® є «важковаговиком» на українському ринку кукурудзи, адже за кожним гібридом бренда сто­ять понад 100 років селекційного досвіду, широка локальна мережа випробувань, висока врожайність та стабільність, підтверджена україн­ськими фермерами та багаторічними даними місцевих дослідів.   Портфель кукурудзи Pioneer® компанія сформувала, керуючись, але не обмежуючись такими фундамен-альними положеннями:

  •  висока якість насіння: міжнародні стандарти доробки насіння; 
  • забезпечення потреб клієнтів, роз­ташованих по всій Україні; 
  • відповідність і постійна адаптація портфеля до конкретних умов господарювання;
  •  доступність: продаж насіння нап­ряму через мережу з­понад 100 уні­кальних для ринку України автори­зованих незалежних Торгових агентів.

Чому варто обирати кукурудзу Pioneer®? 

Спинімося на кожному положенні окремо та проаналізуймо його на прикладі конкретних гібридів.  

Купуючи насіння кукурудзи Pioneer®, ви отримуєте посівний матеріал, що відповідає українським і європейським стандартам якості, адже насіння виробляється на сучасних виробничих комплексах в Україні та Європі. 

Наші фахівці з виробництва прискі­пливо обирають господарства і поля, на яких будуть розміщені ділянки гібридизації. Невіддільною умовою вирощування батьківських ліній куку­рудзи є зрошення, адже воно запобігає можливому негативному впливу несприятливих погодних умов (посухи) під час вегетаційного періоду. Такі польові операції, як сівба, застосу­вання системи захисту, видові про­чистки тощо, виконуються під чітким контролем і за безпосередньої участі фахівців з виробництва Corteva. Після збирання посівний матеріал проходить доробку на сучасному насіннєвому заводі в Полтавській області або на аналогічних заводах у Європі. Щойно насіння потрапляє на завод, качани очи щують від обгорток, вибраковують пошкоджені та уражені хворобами, сушать, обмолочують і калібрують. 

Одним із фінальних етапів виробни­цтва є якісне промислове протруєння насіння. На кукурудзу протягом веге­тації постійно впливають ті чи інші шкодочинні фактори, які скорочують потенціал урожайності гібридів. Періодами, коли кукурудза найвразли­віша до стресів, є проростання, сходи та початок вегетативного розвитку. В цей час доволі високий ризик нічних приморозків, різких перепадів добових температур, холодних опадів у вигляді дощу чи снігу, спалахів хвороб і шко­дочинності ґрунтових шкідників. Гібриди Pioneer® мають подвійний захист на випадок настання несприят­ливих умов на ранніх фазах розвитку. Насіння відповідає всім вимогам Державного стандарту України щодо сортових та посівних якостей насіння сільськогосподарських культур і всім внутрішнім стандартам якості Corteva, які зачасту вимогливіші, ніж Держстандарт. Однак на якість насіння можуть негативно впливати шкідники, хвороби й несприятливі погодні умови, тому ми сприяємо повній реалізації потенціалу кукуру­дзи шляхом промислової обробки насіння. Адже тільки на професійному заводському обладнанні з дотриман­ням точної рецептури робочої суміші, температурного та часового режимів можна забезпечити насінню та сходам максимальний захист. 

Преміальна технологія обробки насіння LumiGEN®  добре відома на ринку України. У сезоні 2023 року LumiGEN® міститиме: сучасні сис­темні інсектицидні рішення, промис­лову обробку, вдосконалену систему забарвлення та нанесення компонен­тів на насіння, новий біостимулянт із класу лігногуматів, комплексний фун­гіцидний захист від хвороб і спеці­альні нема тоцидні компоненти. Таким чином, гібриди P8754 (ФАО 240), Р8556 (ФАО 250), Р8723 (ФАО 280), Р8834 (ФАО 280), P8904 (ФАО 280), Р9042 (ФАО 310), P9610 (ФАО 340), Р9985 (ФАО 370), Р9757 (ФАО 390), Р0217 (ФАО 460), Р0710 (ФАО 530) та інші надійно захищені не лише від спектра ґрунто­вих і насіннєвих інфекцій, летючої сажки та стеблових гнилей, а й від найтиповіших для України шкідни­ків, які знищують урожай кукурудзи, зокрема дротяників і личинок хру­щів, а біостимулянт забезпечує швидкий стартовий розвиток навіть у стресових умовах. Якість процесу виробництва гібридів кукурудзи Pioneer® контролюється власною лабораторією на насіннєвому заводі, державними органами України, європейськими лабораторіями з якості насіння (Австрія, Франція тощо). 

Портфель кукурудзи Pioneer®

В Україні кукурудза стабільно займає провідні позиції в посівних площах аграріїв. 2021 року площі кукурудзи сягнули понад 5 млн га. Навіть над­складний сезон 2022 року не змінив цієї тенденції: кукурудзи в Україні посіяно 4,6 млн га. Розблокування портів, стабілізація на ринку енергоно­сіїв та налагодження логістики сприя­тимуть поверненню площ кукурудзи на довоєнний рівень. Розробляючи портфель кукурудзи Pioneer®, ми усві­домлювали, що найвищий потенціал урожайності – не єдина запорука успіху при вирощуванні кукурудзи. 

Критичним для успішного вирощування кукурудзи є вибір гібрида, який гарантовано досягне фізіологічної стиглості в конкретних умовах вирощування залежно від географічного розташування об’єкта господарювання. 

Крім обмежень за сумою ефективних температур, слід зважати на ґрунтові особливості господарств, вплив хво­роб, шкідників, тонкощі господарю­вання. Розглядаючи всі ці чинники в комплексі, ми наповнюємо портфель Pioneer® гібридами кукурудзи, які допоможуть забезпечити високу результативність у різних регіонах України. 

На рис. 1 видно, що найбільші площі кукурудзи зосереджені в Чер­нігівській, Сумській, Полтавській, Київській, Черкаській, Кіровоградсь­кій, Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях. Їх можна назвати кукурудзяним поясом України. Що ж стосується груп сти­глості, то ранньостиглі гібриди (ФАО<250) займають найменшу площу (~10% від загальної) і скон­центровані здебільшого в Поліссі. В кукурудзяному поясі домінують середньоранні (250<ФАО<310) та середньостиглі (310<ФАО<340) гібриди, на які припадає до 60% загальних посівних площ кукурудзи. Середньопізні гібриди (350<ФАО<400) переважають у зоні Степу і займають ~20% у структурі посівів кукурудзи.  

Гібриди для вирощування у зоні Полісся

Портфель кукурудзи Pioneer® роз­роблений з урахуванням структури посівних площ і груп стиглості. Аграрії у зоні Полісся знайдуть у ньому потужний ранньостиглий гібрид лінійки Optimum® AQUAmax® Р8307 (ФАО 240) та чудовий Р8271 (ФАО 240).  

Для посівного та збирального кон­веєра варто висіяти ультраранній Р7043 (ФАО 160) та Р7948 (ФАО 210) із кременистим типом зерна й підви­щеною стресостійкістю на ранніх етапах розвитку. Варто звернути увагу на новинки сезону 2023 року – Р8754 (ФАО 240) та Р8556 (ФАО 250), які всебічно тесту­валися останні три роки. 

Р8754 (ФАО 240) є новим представ­ником відомої лінійки Optimum® AQUAmax®. Гібрид має середньорослі рослини (до 18 лист­ків) з оптимальним кріпленням качана (на 13 вузлі). Вирізняється високою толерантністю до стебло­вого та кореневого полягання і ремонтантністю. 

Як і всі гібриди лінійки Optimum® AQUAmax®, Р8754 най­краще розкриває потенціал на висо­кому агрофоні за традиційного обробітку ґрунту і своєчасного вико­нання всіх технологічних операцій. Р8754 забезпечив урожайність на 4% вищу, ніж середня по ранній групі стиглості у 16 дослідних випробу­ваннях (графік 1).

Ще однією цікавинкою є гібрид Р8556 (ФАО 250). Він вирізняється високою врожайністю, пластичністю й толерантністю до хвороб. Попри ранньо стиглість, Р8556 фактично не поступається урожайністю пізнішим гібридам із середньоранньої групи (графік 2).

Отже, ранньостиглі гібриди Pioneer® ідеальні для вирощування в Поліссі, втім, вони годяться для посівного та збирального конвеєра і в інших регіонах України, а з новими Р8754 (ФАО 240) та Р8556 (ФАО 250) ви зможете підвищити ефективність свого господарювання й випередити конкурентів.

Кукурудза Pioneer® для зони Лісостепу та Північного степу

Гос подарники в зонах Лісостепу та Північ ного Степу не залишаться байду­жими до середньоранніх гібридів Р8816 (ФАО 300) та Р8812 (ФАО 290), які здобули репутацію гібридів із неперевершеною вологовіддачею та гарною посухостійкістю. Преміаль­ний сегмент середньоранньої групи представлений гібридом Optimum® AQUAmax® Р8834 (ФАО 280), якому немає рівних на гарному агрофоні. Гібрид Р8723 (ФАО 280) перейшов у Pioneer® із Brevant® seeds і стане зна­хідкою для поціновувачів гнучких інтенсивних гібридів. Варта уваги й новинка сезону 2022 року – гібрид Р8904 (ФАО 280), який має високий потенціал урожайності та добру толерантність до летючої сажки. Р8904 належить до лінійки Optimum® AQUAmax®, але вирізня­ється толерантністю до стеблового та кореневого полягання, придатністю до раннього посіву та вирощування за різних систем обробітку ґрунту. Гібрид Р8904 може підстрахувати Р8834, особ ливо якщо умови під час вирощування не надто оптимальні (графік 3).

Для кукурудзяного поясу України ідеально підходять і середньостиглі гібриди – Р9074 (ФАО 330) та Р9234 (ФАО 320). У сезоні 2022 року ми употужнилися в середньостиглій групі й вивели на ринок «важковаго­вика» – Р9610 (ФАО 340), який не залишить байдужими тих, хто веде інтенсивне господарювання й наці­лений на отримання врожаїв кукуру­дзи на рівні 10 т/га і більше. Відповідно до реалій сьогодення у сезоні 2023 року на ринку з’явиться гібрид Р9042 (ФАО 310). Він має замінити Р9127 та підтримати Р9074. Успіху Р9042 сприятимуть його придат ність до ранніх термінів сівби, добрий стартовий розвиток, можливість вирощування за різ­ними технологіями обробітку ґрунту, толерантність до стеблового та кореневого полягання (кріплення качана на 12 вузлі), хвороб моно­культури та гнилей качана.  

У дослідних випробуваннях 2019–2021 років Р9042 перевершив урожайність середньоранньої групи на 3% (графік 4). 


Гібриди для Степової зони

У зоні Степу аграрії мають широкий вибір гібридів – починаючи від адап­тивних Р9757 (ФАО 390) та  Р9978 (ФАО 390), гнучких інтенсив­них Р9241 (ФАО 360) та Р9903 (ФАО 390) і закінчуючи інтен­сивним Р9889 (ФАО 380) та новинкою Р9985 (ФАО 370). Р9985 підси­лить добре відомий Р9241 і замінить Р9415. Він має високі рослини (19 листків), оптимальне кріплення качана та добре розвинену кореневу систему, що убезпечує від кореневого та стеблового вилягання. Відносно пізнє ФАО компенсується непере­вершеною врожайністю і вологовід­дачею (графік 5). 

Гібриди під зрошення

Портфель Pioneer® порадує і тих, хто вирощує кукурудзу на зрошенні: добре відомі гібриди Р9911 (ФАО 440), Р0217 (ФАО 460) та Р0937 (ФАО 580) забезпечать гід­ний результат. Яскравою новинкою в пізній групі стиглості є Р0710 (ФАО 530) – беззаперечний лідер при вирощуванні на зрошенні завдяки гарній стресостійкості, чудо­вому стартовому розвитку, середній висоті рослин (до 19 листків), низь­кому кріпленню качана (12 вузол) і толерантності до хвороб монокуль­тури. Перевага Р0710 над середньою урожайністю по пізній групі сти­глості є очевидною (графік 6).

Гібриди для харчових цілей 

Окремо хотілося б спинитися на гібри­дах для харчових цілей. Pioneer® може задовольнити потреби виробників, які вирощують кукурудзу з різною метою: для отримання зерна, спирту, крохмалю, крупи, силосу, біогазу тощо. Р8012Е (ФАО 220), PR38A75 (ФАО 330), Р9074Е (ФАО 340) уже давно стали лідерами в галузі крох­мале­патокового виробництва. 

Цього сезону ми повертаємося ще до однієї важливої ніші вирощу­вання кукурудзи – на крупу (фото 1). Р9590 (ФАО 340) майже не має обмежень щодо виро­щування: придатний до ранньої сівби, хімічно захищений від хвороб моно культури, годиться для різних технологій обробітку ґрунту.

Р9590 має компактні рослини (17 листків) та оптимальне кріплення качана на 12 вузлі. Придатний для вирощування на зрошенні. Вихід крупи сягає 75%!

Відповідь Pioneer® на різні умови господарювання

Доволі часто для кукурудзоводів у Центральній, Східній та Південній Україні складаються несприятливі погодні умови. Брак ґрунтової вологи взимку, тривалі низькі тем­ператури в травні та відсутність опадів у липні – серпні, коли куку­рудза цвіте та наливається, суттєво знижують урожайність, як це було у сезоні 2020 року. Більше того, гібрид із максимальним потенціа­лом не завжди забезпечує кращий результат, ніж гібрид із середніми можливостями щодо врожайності. Обумовлено це тим, що на заваді повного розкриття потенціалу сто­ять приморозки та коливання тем­ператур на початку вегетації, град та буревії, посуха та спека під час запилення та наливу зерна, шкід­ники тощо. 2021 рік був сприятли­вим для кукурудзоводів і порадував гарними врожаями, однак висока вологість на момент збирання інколи псувала позитивне вра­ження. З огляду на це при виборі гібрида слід обов’язково враховувати історичні ґрунтово-кліматичні умови й менеджерські підходи до господарювання. Інакше кажучи, якщо господарювання ведеться на родючих ґрунтах, взимку відновлюються запаси вологи, за вегетацію випадає 200 і більше мм опадів, є можливість вносити добрива й дотримуватися інтенсивної технології вирощу­вання, варто звернути увагу на інтенсивні гібриди, які мають висо­кий потенціал урожайності та роз­криють його за таких сприятливих умов. У разі обмежень за певним фактором доцільніше спинитися на адаптивному гібриді, що буде толе­рантнішим до обмежень і забезпе­чить гідний результат. 

Corteva Agriscience щорічно закладає мережу агрономічних і демонстраційних випробувань, збирає й аналізує дані, які використовує для правильного позиціювання гібридів. 

На рис. 2 видно, що у сезоні 2022 року Pioneer® мав понад 500 випро­бувань своїх гібридів кукурудзи в різних регіонах України. Всебічний аналіз отриманих даних дає нам змогу поповнювати портфель тільки тими гібридами, які гарно зарекомендували себе в конкретних ґрунтово­кліматичних умовах та за певних особливостей госпо ­ дарювання.

Проаналізувавши дані, ми розділили умови вирощування (кількість опадів, температурний режим, менеджерські практики тощо) на три групи: 

  • гарні умови вирощування – середня урожайність кукурудзи > 9 т/га (для інтенсивних гібридів); 
  • посередні умови вирощування –середня урожайність 5–9 т/га (для гнучких інтенсивних гібридів); 
  • несприятливі умови вирощування – середня урожайність <5 т/га (для адаптивних гібридів). 

Кожен гібрид кукурудзи Pioneer® ми тестували в різних умовах виро­щування, тож, рекомендуючи певні гібриди для конкретних умов, можемо бути впевненими в їхній урожай ності та прибутковості.  Так, результати аналізу по P8521 (ФАО 220) наведені на гра­фіку 7. Із графіку 7 чітко видно, що за середньої урожайності по випро­буванню < 5 т/га гібрид Р8521 завжди показував кращі результати, ніж середнє по точці випробування. Ситуація змінюється, коли середня врожайність сягає рівня 5–9 т/га. Тут гібрид P8521 показує врожайність середню на випро буванні або нижчу, особливо коли наближається до позначки 9 т/га. За середньої врожайності >9 т/га можна спи­нити свій вибір на інших гібридах портфеля Pioneer® (майже скрізь Р8521 показав результати, нижчі за середні на випробуванні). Отже, Р8521, понад сумнів, – адаптивний гібрид. 

Гібрид Р8834 (ФАО 280) поводиться по­іншому (графік 8). Ми бачимо, що за несприятливих і посередніх умов рівень урожайності Р8834 не поступається іншим гібридам. Однак, коли середній рівень уро­жайності >9 т/га, Р8834 повністю розкриває свій потенціал і виперед­жає найближчих конкурентів  (випробування 87, 89, 92 тощо). Отже, Р8834 – інтенсивний гібрид. 

Ми певні, що в портфелі кукурудзи Pioneer® навіть найвибагливіший господар зможе знайти гібрид, який розкриє свій потенціал у конкретних умовах господарювання і забезпечить високу прибутковість (табл. 1). 

Ще раз наголосимо, що насіннєвий бренд Pioneer® компанії Corteva Agriscience – перевірений часом бренд із солідною історією. У порт­фелі кукурудзи Pioneer® містяться продукти з високим генетичним потенціалом, якість яких відповідає вимогам національних і внутріш­ніх стандартів Corteva. Гібриди Pioneer® забезпечують високу про­дуктивність в умовах Полісся, Лісостепу та Степу. У кожній групі стиглості можна підібрати продукт, який цілком відповідатиме кон­кретним умовам господарювання – інтенсивним, помірно інтенсив­ним чи адаптивним. Ми відстежуємо тенденції на ринку кукурудзи й оновлюємо портфель Pioneer® від­повідно до викликів, з якими сти­каються аграрії України. 

Потужний, сучасний і перевірений портфель кукурудзи Pioneer® – ваш надійний помічник на шляху до ефективного господарювання!

 

Завантажити PDF-версію статті >>

Щоб отримати більше інформації щодо гібридів,

Pioneer

зверніться до Торгового агента з продажу насіння